มอบเงินสมทบสร้างบ้านฮอมบุญหลังที่ 41,42,43 เพื่อผู้ยากไร้