พิธีอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมไปประดิษฐาน

ยังเทศบาลนครเชียงราย

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน