-พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส-

"ทำดีเพื่อเอาหน้าก็ได้คำชมเฉพาะหน้า 

ทำด้วยใจถึงแม้ไม่มีใครเห็นก็ได้บุญ"