ธรรมะ…วันพระนี้

ที่พึ่งสุดท้ายคือระลึกถึงกรรม แล้วปลง…