จังหวัดเชียงราย วัดห้วยปลากั้ง !!

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพบโชค 

ประทานพรให้ทุกท่าน